Kaikkien on saatava äänensä kuuluviin (1/4)

Seuraavassa neljässä artikkelissa kirjoitan perusopetuksen suomen kielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnista.

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1-T4)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen on yksi suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen arviointikokonaisuuksista. Päättöarvioinnissa se on jaettu vielä neljään arvioinnin kohteeseen: toiminta vuorovaikutustilanteissa, ryhmäviestinnän taidot, esiintymisen taidot sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.(Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, Opetushallituksen määräys OPH-5042-2020)

Jotta oppilaiden vuorovaikutustaitoja voi arvioida, on luokkatilanteissa oltava riittävästi sellaisia tilanteita, joissa oppilaat saavat harjoitella ja näyttää vuorovaikutustaitojaan. Vuorovaikutustilanteissa toimimista on helppo opettajan ja oppilaan itsekin havainnoida jokaisella oppitunnilla. Itse olen tuonut tämän selkeästi esiin, olen kertonut avoimesti, että jokainen oppitunti on näyttöä siitä, kuinka kukin toimii vuorovaikutustilanteissa. Lukuvuoden aikana kyllä huomaa sen, kuinka hyvin oppilaat osaavat toimia rakentavasti myös vaativissa vuorovaikutustilanteissa ja kenelle on luontevampaa jutella vain tutussa ryhmässä ja hieman tavanomaisemmissa vuorovaikutustilanteissa.

Ryhmäviestinnän taidoista parhaan kuvan saa silloin, kun oppilaat saavat työskennellä pienryhmissä. Kun haluan saada mahdollisimman aidon kuvan siitä, miten hyvin oppilaat osaavat esittää mielipiteitään, perustella ja jopa puolustaa niitä, tai kuinka hyvin he osaavat ottaa muut huomioon keskustelussa, annan heille tehtäväksi äänittää podcastin. Usein annan heille aiheen, jota käsittelemme ensin yhdessä. Oppilaat saavat muodostaa itse ryhmät ja laativat sitten yhdessä keskustelukysymykset. Seuraavalla kerralla oppilaat menevät omaan tilaan äänittämään keskustelunsa ja he palauttavat sen minulle. Kuuntelen keskustelun ja annan siitä heille palautteen.

Monella aikuisellakin saattaa olla ikäviä muistoja siitä, kuinka koulussa oli pakko esiintyä koko luokalle. Moni opettaja tuskailee, että lähes jokaisessa luokassa on oppilas tai pari, jotka eivät uskaltaisi millään pitää omaa esitystään koko luokan edessä. Esiintyminen saattaa jännittää monesta eri syystä ja siksi oppilaiden pitäisi saada rauhassa opetella sitä. Opetussuunnitelman mukaan esiintymistaitojen oppimisen tavoitteena on, että ”oppilas monipuolistaa kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa”. Arvosanan yhdeksän kriteerinä on, että ”oppilas osaa pitää valmistellun puhe-esityksen vaativastakin aiheesta” ja hän ”osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja mukauttaa ilmaisuaan kuulijoiden ja tavoitteen mukaan.” Missään ei mainita, kuinka suuren yleisön edessä pitää pystyä esiintymään. Siksi olen päättänyt, että oppilaat voivat harjoitella puhe-esityksen pitämistä pienryhmässä ja jokaisen esitys videoidaan oppilaan omalla puhelimella ja tuo video lähetään opettajalle arvioitavaksi. Ja kun esiintymisvarmuus kasvaa, oppilaat eivät ehkä jännitä esiintymistä niin paljon ja erilaisten puhe-esityksen pitäminen muiden oppiaineiden tunneilla onnistuu koko luokan edessäkin.

Neljäntenä arvioinnin kohteena on omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Koska tämäkin arviointi pitää perustua näyttöihin, teetän oppilaille itsearviointilomakkeen, jossa he voivat arvioida omia vahvuuksiaan viestintintätaidoissa ja pohtia myös sitä, kuinka he voivat taitojaan kehittää.

Leave A Comment