Kolme kovaa koota: kieli, kirjallisuus ja kulttuuri (4/4)

Kielen, kirjallisuuden ja kultturin ymmärtäminen (T15-T17)

Vaikka kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtämiselle on annettu opetussuunnitelmassa kokonaan oma osa-alueensa, sen sisällöt ovat tulleet esiin jo kolmessa aikaisemmassa osa-alueessa. Vuorovaikutustaidot, tekstien lukeminen ja tulkitseminen sekä omien tekstin laatiminen on oppilalle suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen näkyvää osaamista ja siksi tämän neljännen osa-alueen tavoitteet saattavat jäädä heille hieman näkymättömiksi. Siksi on syytä selittää tavoitteita oppilaillekin paremmin, jotta he huomaisivat kielitiedon yhteyden sekä luetunymmärtämiseen että tekstien tuottamiseen.

Kielitietoisuus syvenee

Suomen kielen ja kirjallisuuden tunneilla tavoitteena on ohjata oppilaita syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnittämään huomiota kielen rakenteisiin, eri rekistereihin, tyylipiirteisiin sekä sävyihin ja siihen, miten nämä eri ilmiöt vaikuttavat esimerkiksi viestin merkitykseen ja sen tulkintaan. Oppilas oppii ymmärtämään, miksi on tärkeää hallita puhekielisin rekisterin lisäksi myös yleiskielinen tapa kirjoittaa ja puhua ja millaisissa tilanteissa näitä eri rekisterejä omassa viestinnässä käytetään.

Kirjallisuus ja kulttuuri osaksi omaa elämää

Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan on opetussuunnitelman mukaan kannustettava nuoria avartamaan näkemystään kirjallisuudesta ja kulttuurista ja tarjottava oppilaille mahdollisuuksia hankkia ja jakaa luku- ja kulttuurielämämyksiä. Oppitunneilla oppilaat tutustuvat kirjallisuuden historiaan, nykykirjallisuuteen ja kirjallisuuden eri lajeihin ja heitä autetaan pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään. Kiitettävään arvosanaan yltävä oppilas tuntee monipuolisesti kirjallisuutta ja osaa analysoida kaunokirjallisuuden monimuotoisuutta osana kulttuuria, kuvata kirjallisuuden vaiheita ja niiden keskeisiä tyylipiirteitä ja nimetä eri vaiheiden keskeisiä teoksia ja kirjailijoita.

Kulttuuriseen identiteettiin tutustuminen

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunnit antavat hyvän tilaisuuden keskustella nuorten kanssa siitä, millainen yhteiskunta nyky-Suomi on. Oppilaiden kanssa tutustutaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä suomen kielen taustaan ja piirteisiin. Nuoret saavat pohtia oman äidinkielen merkitystä ja samalla omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. Nuoria myös innostetaan käyttämään aktiivisesti ja jopa tuottamaan omaa kulttuuritarjontaa.

Leave A Comment